It look's like you don't have Adobe Flash Player installed. Get it now.

Zaproszenie Burmistrza

Jestem przekonany, że kto zapozna się z ofertą inwestycyjną miasta Kolno oraz pozna jego walory, zapragnie zainwestować tu swój kapitał.

Kolno to miasto dużych możliwości inwestycyjnych i wielkiego potencjału ludzkiego. Rozwinąć tu mogą skrzydła inwestorzy zarówno małej jak i dużej przedsiębiorczości. Wielkie możliwości inwestycyjne miasto otwiera przed przedsiębiorcami świadczącymi innowacyjne usługi lub wykorzystujące do swojej produkcji innowacyjne technologie. Kolno jest otwarte dla każdego, kto wykazuje się inicjatywą, inwencją i własnym pomysłem. 

Mam nadzieję, że atrakcyjna lokalizacja terenu, pełna dostępność infrastruktury technicznej, dogodne warunki przyrodnicze sprzyjające rekreacji i turystyce, dostępność siły roboczej i przychylność mieszkańców naszego miasta do nowych inwestycji zachęcą inwestorów do realizacji swoich zamierzeń na tym terenie.

Zapraszam do Kolna.

Burmistrz Miasta Kolno
Andrzej Duda

Kolno odległości

FIRMY W PIK

......................................

Odnośnikilogo RPW

Kolno otwarte na nowe inwestycje

 

logo UM Kolno

Urząd Miasta
     Kolno

logo PARP
logo MRR
Działki znalazły nabywców

Wszystkie działki na terenach inwestycyjnych znalazły już nabywców. Powstały już lub są w trakcie budowy nowe zakłady pracy. Przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność w naszej strefie przemysłowej życzymy powodzenia i zapewniamy w razie potrzeby pomoc i poradę w bieżącej działalności. Więcej terenów inwestycyjnych w Kolnie już niebawem. Szczegóły w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Kolno, tel. 86 278 94 38.

Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
Tomasz Bronicki

Burmistrz Miasta Kolno Ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Kolno pod zabudowę usługowo przemysłową

Uzasadnienie przetargu ograniczonego.
Do przetargu ograniczonego mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne które  spełnią  następujące warunki:

 • wprowadzą w planowanej działalności gospodarczej na przedmiotowym terenie co najmniej jeden z elementów gospodarki innowacyjnej. 
 • zobowiążą się do rozpoczęcia zabudowy w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży
 • zobowiążą się do zakończenia zabudowy w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 
 
Część I – postępowania przetargowego
 
Przetarg na sprzedaż nieruchomości

 1. Lokalizacja: 18-500 Kolno ul. Towarowa
 2. Opis nieruchomości i oznaczenie wg danych z ewidencji gruntów:  nieruchomość niezabudowana, właścicielemdziałek gruntu o nr 1329/12 o pow. 1714 m2, 1329/6 o pow. 3354 m2, 1329/9 o pow. 1723 m2, 1328/3 o pow.  2891 m2, 1327/3 o pow. 2988 m2, o łącznej powierzchni 12670 m2 jest Miasto Kolno. Działki posiadają księgę wieczystą nr kw LM1L/00042669/3 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Łomży.
 3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania terenu:
a)     działki nr geod. 1327/3, 1328/3, 1329/6, 1329/9 położone są na terenie miasta Kolno oznaczonym symbolami:
-4U - tereny usług ogólnomiejskich.
-3P/Ug – przemysł i usługi gospodarcze
b)     działka nr geod.  1329/12 położona jest na terenie miasta Kolno oznaczonym symbolem 3P/Ug – przemysł i usługi gospodarcze

 1. Cena wywoławcza nieruchomości netto:294 000,- zł słownie: dwieście  dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych. Minimalne postąpienie 2  940,- zł
 2. Wadium:wartość wadium 29 400, - zł,  słownie dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta złotych.
7. Pozostałe uwarunkowania zgodnie z częścią II ogłoszenia
 
 
Część II -  Uwarunkowania dla wymienionych postępowań przetargu ograniczonego
 

 1. Wszystkie działki objęte przetargiem zlokalizowane są na terenie Parku Inwestycyjnego w Kolnie przy ulicy Towarowej.
 2. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania terenu: zgodnie z uchwałą Rady Miasta Kolno nr IV/21/07 z dnia 20 luty 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego nr 79 poz. 639 z dnia 5.04.2007 roku.
 3. Pisemne oświadczenia: Oferent zobowiązany jest do złożenia pisemnych oświadczeń:
a) o zastosowanej innowacyjności wraz z jej opisem i z  opinią instytucji naukowej lub badawczej o zastosowanej innowacyjności w planowanej działalności gospodarczej z powołaniem się na źródła definicji innowacyjności . Zalecane źródła definicji „innowacyjności” ;
·         Podręcznik Oslo „Zasady  gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji (wydanie trzecie)”. Wspólna publikacja OECD i Eurosatu adres http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/43/46/43464/20081117_OSLO.pdf
·         Publikacja pt. „Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć. – wydana przez PARP w 2008 r.
·         Portal innowacji  adres www.pi.gov.pl
·         Dz.U.2008 Nr 116 poz.730 z późn. zm.
 Uwarunkowanie wprowadzenia innowacyjności w planowanej działalności gospodarczej  wynika z objęcia terenu wnioskiem pn. „Przygotowanie terenu pod inwestycje z zakresu produkcji i nowoczesnych usług w Kolnie” z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej działanie 1.3 gospodarka innowacyjna.
b)  o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich  bez zastrzeżeń,
c)  zobowiązanie się do rozpoczęcia zabudowy w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży i zakończenia zabudowy z wprowadzeniem zastosowanej innowacyjności w działalności gospodarczej  w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Za rozpoczęcie  zabudowy uważa się uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a za zakończenie zabudowy uzyskanie decyzji pozwolenie na użytkowanie.
d) zobowiązanie do udokumentowania wprowadzonej innowacyjności w działalności gospodarczej w terminie do trzech miesięcy od uzyskania prawomocnych decyzji pozwolenia na użytkowania.
e) wyrażenie zgody na odkup przez Miasto Kolno nieruchomości za cenę zbycia tych nieruchomości w przypadku niedotrzymania obowiązków, o których mowa w punkcie c) i d). Prawo odkupu Miasto Kolno może zrealizować w ciągu 5 lat od dnia zbycia nieruchomości zgodnie z przepisami od art. 593 do 595 k.c.
f) zobowiązanie w formie oświadczenia, że w przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w podpunkcie c) i d) zobowiązuje się do zapłaty na rzecz miasta Kolno kar umownych w wysokości 2% ceny sprzedaży za każdy miesiąc zwłoki, płatną w terminie 14 dni od wystąpienia należności. Dobrowolnie podda się rygorowi egzekucji do kwoty:
- 120 000 ,- zł   słownie; sto dwadzieścia tysięcy złotych
 stosownie do przepisu art. 777 §1 pkt 5 Kpc. Miastu Kolno będzie przysługiwało prawo do wystąpienia z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia 2017 r. Miasto Kolno będzie uprawnione do prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikowi o ile dłużnik nie zapłaci wyżej opisanej kary umownej w terminie jej płatności, określonym powyżej. Fakt nie dokonania przez dłużnika zapłaty należności w powyższych terminach potwierdzony zostanie przez Miasto Kolno oświadczeniem przez nie złożonym i dołączonym do wniosku o nadanie temu aktowi (tytułowi egzekucyjnemu) klauzuli wykonalności.  
4.      Termin i miejsce zgłoszenia uczestnictwa: pisemne zgłoszenia uczestnictwa wraz z dokumentami określonymi w pkt. 3  należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomościprzy ul. Towarowej w Kolnie najpóźniej do:
- dnia 26 września 2016 r. godz. 15.00 w Urzędzie Miasta Kolno, pokój nr 113.
5. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu wraz z terminem:wywieszona zostanie w Urzędzie Miasta Kolno 18-500 Kolno ul. Wojska Polskiego 20 (tablica ogłoszeń)w dniu 29 września2016 r.
6. Miejsce przeprowadzenia przetargu ustnego: część jawna przetargu odbędzie się w Urzędzie Miasta Kolno, sala konferencyjna 01:
-w dniu 30 września 2016 r.  o godz. 11.00.
7. Termin, miejsce, wysokość oraz forma wniesienia wadium: Wadium z zaznaczeniem nieruchomości której przetarg dotyczy należy wpłacić na konto nr 98 8754 0004 0000 8341 2000 0020  w terminie do dnia
-  26 września 2016 r.
Za termin wpływu wadium przyjmuje się wpływ pieniędzy na w/w konto. Wadium wpłacone przez oferenta, który ustalony zostanie jako nabywca, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.
8. Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które złożą w formie pisemnej oświadczenia określone w niniejszym ogłoszeniu oraz wpłacą w wyznaczonym terminie wymagane wadium.
9. Kryteria wyboru oferty:Najkorzystniejsza oferowana cena nabycia  zgłoszona w
     postępowaniu przetargowym.
10. Wylicytowaną cenę sprzedaży nieruchomości powiększoną o należny  podatek VAT
      należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Kolno 98 8754 0004 0000 8341 2000 0020  przed zawarciem umowy sprzedaży.
11. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako nabywca uchyli się bez usprawiedliwienia od podpisania umowy w formie aktu notarialnego wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Miasta Kolno  i nie będzie podlegało zwrotowi.
12.  Informacje dodatkowe:
•     Wszelkie koszty związane ze spisaniem umowy sprzedaży ponosi nabywca. 
•     Nieruchomości objęte przetargiem stanowią własność Miasta Kolno i nie są obciążone żadnymi prawami i długami wobec osób trzecich, za wyjątkiem praw wynikających z przebiegu przez nieruchomość sieci uzbrojenia terenu,
•     Urząd Miasta Kolno zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu, za cenę równą cenie sprzedaży nieruchomości na rzecz nabywcy, w szczególności w sytuacji, gdy w terminie 18 miesięcy od dnia zwarcia umowy sprzedaży oferent nie uzyska pozwolenia na budowę, W przypadku wykonania przez Sprzedającego praw odkupu nieruchomości, z którejkolwiek z wymienionych powyżej przyczyn, Nabywca nie będzie żądał od Sprzedającego zwrotu poniesionych nakładów.
•     Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie.
•     Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
13.  Uczestnicy przetargu ograniczonego ustnego  winni:

 • legitymować się dowodem osobistym lub innym dokumentem  do stwierdzenia tożsamości uczestnika,
 • w przypadku udziału w przetargu małżonków, których obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, na przetargu winni stawić się oboje małżonkowie lub jedno z małżonków wraz pełnomocnictwem do udziału w przedmiotowym przetargu sporządzonym w formie aktu notarialnego
 • osoby prawne winny przedłożyć pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania firmy.
14.  Zastrzeżenia:
Burmistrz Miasta Kolno może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.
15.Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Kolno p. 118, tel., 86 278 94 38 w  godzinach pracy Urzędu Miasta Kolno tj. 7 30 – 15 30.
16.Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronach internetowych Urzędu Miasta Kolno i BIP adres: www.kolno.biz, adres: http://bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl/ , oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu  Miasta Kolno.

Burmistrz Miasta Kolno ogłasza I przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Kolno pod zabudowę usługową

Uzasadnienie przetargu ograniczonego.
Do przetargu ograniczonego mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne które  spełnią  następujące warunki:

 • wprowadzą w planowanej działalności gospodarczej na przedmiotowym terenie co najmniej jeden z elementów gospodarki innowacyjnej. 
 • zobowiążą się do rozpoczęcia zabudowy w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży
 • zobowiążą się do zakończenia zabudowy w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 
Przetarg na sprzedaż nieruchomości
 

 1. Lokalizacja: 18-500 Kolno ul. Towarowa
 2. Oznaczenie wg danych z ewidencji gruntów:  nieruchomość niezabudowana, składająca się z działek gruntu o nr 1362/13 o pow. 1789 m2, 1362/15 o pow. 1776 m2, 1362/18 o pow. 1791 m2, 1362/20 o pow.  1799 m2 o łącznej powierzchni 7155 m2. Właścicielem jest Miasto Kolno. Działki posiadają księgi wieczyste nr kw LM1L/00068597/5, LM1L/00038369/9, LM1L/00058025/2 prowadzone w Sądzie Rejonowym w Łomży.
 3. Opis nieruchomości.
W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajduje się: wodociąg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, kanalizacja teletechniczna, linia energetyczna nN i SN. Komunikacja: droga gminna asfaltowa, chodniki dwustronne, ścieżka rowerowa, oświetlenie uliczne.
4.Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania terenu:
-1U - tereny usług ogólnomiejskich.
       5.Cena wywoławcza nieruchomości netto:316 000,- zł słownie: trzysta szesnaście tysięcy złotych. Minimalne postąpienie 3160,- zł
       6.Wadium:wartość wadium 31 600, - zł,  słownie trzydzieści jeden tysięcy sześćset złotych
 
Pozostałe uwarunkowania
 

 1. Wszystkie działki objęte przetargiem zlokalizowane są na terenie Parku Inwestycyjnego w Kolnie przy ulicy Towarowej.
 2. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania terenu: zgodnie z uchwałą Rady Miasta Kolno nr IV/21/07 z dnia 20 luty 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego nr 79 poz. 639 z dnia 5.04.2007 roku.
 3. Pisemne oświadczenia: Oferent zobowiązany jest do złożenia pisemnych oświadczeń:
a) o zastosowanej innowacyjności wraz z jej opisem i z  opinią instytucji naukowej lub badawczej o zastosowanej innowacyjności w planowanej działalności gospodarczej z powołaniem się na źródła definicji innowacyjności . Zalecane źródła definicji „innowacyjności” ;
·         Podręcznik Oslo „Zasady  gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji (wydanie trzecie)”. Wspólna publikacja OECD i Eurosatu adres http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/43/46/43464/20081117_OSLO.pdf
·         Publikacja pt. „Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć. – wydana przez PARP w 2008 r.
·         Portal innowacji  adres www.pi.gov.pl
·         Ustawa z dnia 30 maja 2008 r o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (.Dz.U.2014 poz.226).
 Uwarunkowanie wprowadzenia innowacyjności w planowanej działalności gospodarczej  wynika z objęcia terenu wnioskiem pn. „Przygotowanie terenu pod inwestycje z zakresu produkcji i nowoczesnych usług w Kolnie” z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej działanie 1.3 gospodarka innowacyjna.
b)  o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich  bez zastrzeżeń,
c)  zobowiązanie się do rozpoczęcia zabudowy w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży i zakończenia zabudowy z wprowadzeniem zastosowanej innowacyjności w działalności gospodarczej  w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Za rozpoczęcie  zabudowy uważa się uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a za zakończenie zabudowy uzyskanie decyzji pozwolenie na użytkowanie.
d) zobowiązanie do udokumentowania wprowadzonej innowacyjności w działalności gospodarczej w terminie do trzech miesięcy od uzyskania prawomocnych decyzji pozwolenia na użytkowania.
e) wyrażenie zgody na odkup przez Miasto Kolno nieruchomości za cenę zbycia tych nieruchomości w przypadku niedotrzymania obowiązków, o których mowa w punkcie c) i d). Prawo odkupu Miasto Kolno może zrealizować w ciągu 5 lat od dnia zbycia nieruchomości zgodnie z przepisami od art. 593 do 595 k.c.
f) zobowiązanie w formie oświadczenia, że w przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w podpunkcie c) i d) zobowiązuje się do zapłaty na rzecz miasta Kolno kar umownych w wysokości 2 % ceny sprzedaży za każdy miesiąc zwłoki, płatną w terminie 14 dni od wystąpienia należności. Dobrowolnie podda się rygorowi egzekucji do kwoty:
- 100 000 ,- zł   słownie: sto tysięcy złotych
 stosownie do przepisu art. 777 §1 pkt 5 Kpc. Miastu Kolno będzie przysługiwało prawo do wystąpienia z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia 2020 r. Miasto Kolno będzie uprawnione do prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikowi o ile dłużnik nie zapłaci wyżej opisanej kary umownej w terminie jej płatności, określonym powyżej. Fakt nie dokonania przez dłużnika zapłaty należności w powyższych terminach potwierdzony zostanie przez Miasto Kolno oświadczeniem przez nie złożonym i dołączonym do wniosku o nadanie temu aktowi (tytułowi egzekucyjnemu) klauzuli wykonalności.        
4.      Termin i miejsce zgłoszenia uczestnictwa: pisemne zgłoszenia uczestnictwa wraz z dokumentami określonymi w pkt. 3  należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomościprzy ul. Towarowej w Kolnie najpóźniej do:
- dnia  26 września  2016 r. godz. 15.00 w Urzędzie Miasta Kolno, pokój nr 113.
5. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu:wywieszona zostanie w Urzędzie Miasta Kolno 18-500 Kolno ul. Wojska Polskiego 20 (tablica ogłoszeń) do dnia 29 września  2016 r.
6. Miejsce przeprowadzenia przetargu ustnego: część jawna przetargu odbędzie się w Urzędzie Miasta Kolno, sala konferencyjna 01:
-w dniu  30 września  2016 r.  o godz. 10.00.
7. Termin, miejsce, wysokość oraz forma wniesienia wadium: Wadium z zaznaczeniem nieruchomości której przetarg dotyczy należy wpłacić na konto nr 98 8754 0004 0000 8341 2000 0020  w terminie do dnia  26 września  2016 r.
Za termin wpływu wadium przyjmuje się wpływ pieniędzy na w/w konto. Wadium wpłacone przez oferenta, który ustalony zostanie jako nabywca, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.
8. Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które złożą w formie pisemnej oświadczenia określone w niniejszym ogłoszeniu oraz wpłacą w wyznaczonym terminie wymagane wadium.
9. Kryteria wyboru oferty:Najkorzystniejsza oferowana cena nabycia  zgłoszona w
     postępowaniu przetargowym.
10. Wylicytowaną cenę sprzedaży nieruchomości powiększoną o należny  podatek VAT
      należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Kolno 98 8754 0004 0000 8341 2000 0020  przed zawarciem umowy sprzedaży.
11. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako nabywca uchyli się bez usprawiedliwienia od podpisania umowy w formie aktu notarialnego wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Miasta Kolno  i nie będzie podlegało zwrotowi.
12.  Informacje dodatkowe:
•     Wszelkie koszty związane ze spisaniem umowy sprzedaży ponosi nabywca. 
•     Nieruchomości objęte przetargiem stanowią własność Miasta Kolno i nie są obciążone żadnymi prawami i długami wobec osób trzecich, za wyjątkiem praw wynikających z przebiegu przez nieruchomość sieci uzbrojenia terenu,
•     Urząd Miasta Kolno zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu, za cenę równą cenie sprzedaży nieruchomości na rzecz nabywcy, w szczególności w sytuacji, gdy w terminie 18 miesiecy od dnia zwarcia umowy sprzedaży oferent nie uzyska pozwolenia na budowę, W przypadku wykonania przez Sprzedającego praw odkupu nieruchomości, z którejkolwiek z wymienionych powyżej przyczyn, Nabywca nie będzie żądał od Sprzedającego zwrotu poniesionych nakładów.
•     Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie.
•     Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
13.  Uczestnicy przetargu ograniczonego ustnego  winni:

 • legitymować się dowodem osobistym lub innym dokumentem  do stwierdzenia tożsamości uczestnika,
 • w przypadku udziału w przetargu małżonków, których obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, na przetargu winni stawić się oboje małżonkowie lub jedno z małżonków wraz pełnomocnictwem do udziału w przedmiotowym przetargu sporządzonym w formie aktu notarialnego
 • osoby prawne winny przedłożyć pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania firmy.
14.  Zastrzeżenia:
Burmistrz Miasta Kolno może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.
15.Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Kolno p.118, tel. 86 278 94 38  w godzinach pracy Urzędu Miasta Kolno tj. 7 30 -15 30.
16.Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronach internetowych Urzędu Miasta Kolno i BIP adres: www.kolno.biz, adres: http://bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl/ , oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu  Miasta Kolno.
 
 
 
Burmistrz Miasta Kolno
 
                                                                                                Andrzej Duda

Burmistrz Miasta Kolno ogłasza IV przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Kolno pod zabudowę przemysłowo usługową

Uzasadnienie przetargu ograniczonego.
Do przetargu ograniczonego mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne które  spełnią  następujące warunki:

 • wprowadzą w planowanej działalności gospodarczej na przedmiotowym terenie co najmniej jeden z elementów gospodarki innowacyjnej. 
 • zobowiążą się do rozpoczęcia zabudowy w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży
 • zobowiążą się do zakończenia zabudowy w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 
Przetarg na sprzedaż nieruchomości
 

 1. Lokalizacja: 18-500 Kolno ul. Towarowa powiat kolneński woj. podlaskie
 2. Opis nieruchomości i oznaczenie wg danych z ewidencji gruntów:  nieruchomość niezabudowana, właścicielemdziałek gruntu o nr 1329/12 o pow. 1714 m2, 1329/6 o pow. 3354 m2, 1329/9 o pow. 1723 m2, 1328/3 o pow.  2891 m2, 1327/3 o pow. 2988 m2, o łącznej powierzchni 12670 m2 jest Miasto Kolno. Działki posiadają księgę wieczystą nr kw LM1L/00042669/3 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Łomży.
 3. Opis nieruchomości.
W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajduje się: wodociąg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, kanalizacja teletechniczna, linia energetyczna nN i SN. Komunikacja: droga gminna asfaltowa, chodniki dwustronne, ścieżka rowerowa, oświetlenie uliczne.
4. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania terenu:
a)     działki nr geod. 1327/3, 1328/3, 1329/6, 1329/9 położone są na terenie miasta Kolno oznaczonym symbolami:
-4U - tereny usług ogólnomiejskich.
-3P/Ug – przemysł i usługi gospodarcze
b)     działka nr geod.  1329/12 położona jest na terenie miasta Kolno oznaczonym symbolem 3P/Ug – przemysł i usługi gospodarcze
5. Cena wywoławcza nieruchomości netto:145 000,- zł słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy złotych. Minimalne postąpienie 1450,- zł
      6. Wadium:wartość wadium 14 500, zł, słownie: czternaście tysięcy pięćset          złotych.
7.Informacje dodatkowe:
I przetarg -15 maja 2014 r,
       II przetarg - 30 października 2014 r,
       III przetarg – 02 kwietnia 2015 r.
       Przetargi zakończyły się  wynikami negatywnymi.
 
 Pozostałe uwarunkowania.
 

 1. Wszystkie działki objęte przetargiem zlokalizowane są na terenie Parku Inwestycyjnego w Kolnie przy ulicy Towarowej.
 2. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania terenu: zgodnie z uchwałą Rady Miasta Kolno nr IV/21/07 z dnia 20 luty 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego nr 79 poz. 639 z dnia 5.04.2007 roku.
 3. Pisemne oświadczenia: Oferent zobowiązany jest do złożenia pisemnych oświadczeń:
a) o zastosowanej innowacyjności wraz z jej opisem i z  opinią instytucji naukowej lub badawczej o zastosowanej innowacyjności w planowanej działalności gospodarczej z powołaniem się na źródła definicji innowacyjności . Zalecane źródła definicji „innowacyjności” ;
·         Podręcznik Oslo „Zasady  gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji (wydanie trzecie)”. Wspólna publikacja OECD i Eurosatu adres http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/43/46/43464/20081117_OSLO.pdf
·         Publikacja pt. „Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć. – wydana przez PARP w 2008 r.
·         Portal innowacji  adres www.pi.gov.pl
·         Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U z 2014  poz.226) .
 Uwarunkowanie wprowadzenia innowacyjności w planowanej działalności gospodarczej  wynika z objęcia terenu wnioskiem pn. „Przygotowanie terenu pod inwestycje z zakresu produkcji i nowoczesnych usług w Kolnie” z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej działanie 1.3 gospodarka innowacyjna.
b)  o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich  bez zastrzeżeń,
c)  zobowiązanie się do rozpoczęcia zabudowy w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży i zakończenia zabudowy z wprowadzeniem zastosowanej innowacyjności w działalności gospodarczej  w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Za rozpoczęcie  zabudowy uważa się uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a za zakończenie zabudowy uzyskanie decyzji pozwolenie na użytkowanie.
d) zobowiązanie do udokumentowania wprowadzonej innowacyjności w działalności gospodarczej w terminie do trzech miesięcy od uzyskania prawomocnych decyzji pozwolenia na użytkowania.
e) wyrażenie zgody na odkup przez Miasto Kolno nieruchomości za cenę zbycia tych nieruchomości w przypadku niedotrzymania obowiązków, o których mowa w punkcie c) i d). Prawo odkupu Miasto Kolno może zrealizować w ciągu 5 lat od dnia zbycia nieruchomości zgodnie z przepisami od art. 593 do 595 k.c.
f) zobowiązanie w formie oświadczenia, że w przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w podpunkcie c) i d) zobowiązuje się do zapłaty na rzecz miasta Kolno kar umownych w wysokości 4,2 % ceny sprzedaży za każdy miesiąc zwłoki, płatnych w terminie 14 dni od wystąpienia należności. Dobrowolnie podda się rygorowi egzekucji do kwoty:
- 145 000 ,- zł   słownie;  sto czterdzieści pięć tysięcy złotych
 stosownie do przepisu art. 777 §1 pkt 5 Kpc. Miastu Kolno będzie przysługiwało prawo do wystąpienia z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia 2020 r. Miasto Kolno będzie uprawnione do prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikowi o ile dłużnik nie zapłaci wyżej opisanej kary umownej w terminie jej płatności, określonym powyżej. Fakt nie dokonania przez dłużnika zapłaty należności w powyższych terminach potwierdzony zostanie przez Miasto Kolno oświadczeniem przez nie złożonym i dołączonym do wniosku o nadanie temu aktowi (tytułowi egzekucyjnemu) klauzuli wykonalności.  
4.     Termin i miejsce zgłoszenia uczestnictwa: pisemne zgłoszenia uczestnictwa wraz z dokumentami określonymi w pkt. 3  należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomościprzy ul. Towarowej w Kolnie najpóźniej do:
- dnia  18 września 2015 r. godz. 15.00 w Urzędzie Miasta Kolno, pokój nr 113.
5. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu wraz z terminem:wywieszona zostanie w Urzędzie Miasta Kolno 18-500 Kolno ul. Wojska Polskiego 20 (tablica ogłoszeń) w dniu 21 września  2015 r.
6. Miejsce przeprowadzenia przetargu ustnego: część jawna przetargu odbędzie się w Urzędzie Miasta Kolno, sala konferencyjna 01:
-w dniu  22 września 2015 r.  o godz. 10.00.
7. Termin, miejsce, wysokość oraz forma wniesienia wadium: Wadium z zaznaczeniem nieruchomości której przetarg dotyczy należy wpłacić na konto nr 98 8754 0004 0000 8341 2000 0020  w terminie do dnia
-   18 września 2015r.
Za termin wpływu wadium przyjmuje się wpływ pieniędzy na w/w konto. Wadium wpłacone przez oferenta, który ustalony zostanie jako nabywca, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.
8. Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które złożą w formie pisemnej oświadczenia określone w niniejszym ogłoszeniu oraz wpłacą w wyznaczonym terminie wymagane wadium.
9. Kryteria wyboru oferty:Najkorzystniejsza oferowana cena nabycia  zgłoszona w
     postępowaniu przetargowym.
10. Wylicytowaną cenę sprzedaży nieruchomości powiększoną o należny  podatek VAT
      należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Kolno 98 8754 0004 0000 8341 2000 0020  przed zawarciem umowy sprzedaży.
11. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako nabywca uchyli się bez usprawiedliwienia od podpisania umowy w formie aktu notarialnego wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Miasta Kolno  i nie będzie podlegało zwrotowi.
12.  Informacje dodatkowe:
•     Wszelkie koszty związane ze spisaniem umowy sprzedaży ponosi nabywca. 
•     Nieruchomości objęte przetargiem stanowią własność Miasta Kolno i nie są obciążone żadnymi prawami i długami wobec osób trzecich, za wyjątkiem praw wynikających z przebiegu przez nieruchomość sieci uzbrojenia terenu,
•     Urząd Miasta Kolno zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu, za cenę równą cenie sprzedaży nieruchomości na rzecz nabywcy, w szczególności w sytuacji, gdy w terminie 18 miesięcy od dnia zwarcia umowy sprzedaży oferent nie uzyska pozwolenia na budowę, W przypadku wykonania przez Sprzedającego praw odkupu nieruchomości, z którejkolwiek z wymienionych powyżej przyczyn, Nabywca nie będzie żądał od Sprzedającego zwrotu poniesionych nakładów.
•     Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie.
•     Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
13.  Uczestnicy przetargu ograniczonego ustnego  winni:

 • legitymować się dowodem osobistym lub innym dokumentem  do stwierdzenia tożsamości uczestnika,
 • w przypadku udziału w przetargu małżonków, których obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, na przetargu winni stawić się oboje małżonkowie lub jedno z małżonków wraz pełnomocnictwem do udziału w przedmiotowym przetargu sporządzonym w formie aktu notarialnego
 • osoby prawne winny przedłożyć pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania firmy.
14.  Zastrzeżenia:
Burmistrz Miasta Kolno może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.
15.Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rozwoju  Gospodarczego Urzędu Miasta Kolno p. 118, tel. 86 278 94 38 w godzinach pracy Urzędu Miasta Kolno tj. 7 30 – 15 30.
16. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronach internetowych Urzędu Miasta Kolno i BIP adres: www.kolno.biz, adres: www.bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl, oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kolno.

Burmistrz Miasta Kolno ogłasza III przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Kolno pod zabudowę usługową

Uzasadnienie przetargu ograniczonego.
Do przetargu ograniczonego mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne które  spełnią  następujące warunki:

 • wprowadzą w planowanej działalności gospodarczej na przedmiotowym terenie co najmniej jeden z elementów gospodarki innowacyjnej. 
 • zobowiążą się do rozpoczęcia zabudowy w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży
 • zobowiążą się do zakończenia zabudowy w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 
Przetarg na sprzedaż nieruchomości
 
 1. Lokalizacja: 18-500 Kolno ul. Towarowa powiat kolneński woj. podlaskie
 2. Oznaczenie wg danych z ewidencji gruntów:  nieruchomość niezabudowana, składająca się z działek gruntu o nr 1362/13 o pow. 1789 m2, 1362/15 o pow. 1776 m2, 1362/18 o pow. 1791 m2, 1362/20 o pow.  1799 m2 o łącznej powierzchni 7155 m2. Właścicielem jest Miasto Kolno. Działki posiadają księgi wieczyste nr kw LM1L/00068597/5, LM1L/00038369/9, LM1L/00058025/2 prowadzone w Sądzie Rejonowym w Łomży.
 3. Opis nieruchomości.
W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajduje się: wodociąg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, kanalizacja teletechniczna, linia energetyczna nN i SN. Komunikacja: droga gminna asfaltowa, chodniki dwustronne, ścieżka rowerowa, oświetlenie uliczne.
4.Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania terenu:
-1U - tereny usług ogólnomiejskich.
       5.Cena wywoławcza nieruchomości netto:228 000,- zł słownie: dwieście dwadzieścia osiem tysięcy złotych. Minimalne postąpienie 2 280,- zł
       6.Wadium:wartość wadium 22 800, - zł,  słownie: dwadzieścia dwa tysiące osiemset złotych.
      7. Informacje dodatkowe
           I przetarg – 9 kwietnia 2015 r.
           II przetarg – 3 lipca 2015 r.
 
Pozostałe uwarunkowania
 
 1. Wszystkie działki objęte przetargiem zlokalizowane są na terenie Parku Inwestycyjnego w Kolnie przy ulicy Towarowej.
 2. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania terenu: zgodnie z uchwałą Rady Miasta Kolno nr IV/21/07 z dnia 20 luty 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego nr 79 poz. 639 z dnia 5.04.2007 roku.
 3. Pisemne oświadczenia: Oferent zobowiązany jest do złożenia pisemnych oświadczeń:
a) o zastosowanej innowacyjności wraz z jej opisem i z  opinią instytucji naukowej lub badawczej o zastosowanej innowacyjności w planowanej działalności gospodarczej z powołaniem się na źródła definicji innowacyjności . Zalecane źródła definicji „innowacyjności” ;
·         Podręcznik Oslo „Zasady  gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji (wydanie trzecie)”. Wspólna publikacja OECD i Eurosatu adres http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/43/46/43464/20081117_OSLO.pdf
·         Publikacja pt. „Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć. – wydana przez PARP w 2008 r.
·         Portal innowacji  adres www.pi.gov.pl
·         Ustawa z dnia 30 maja 2008 r o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (.Dz.U.2014 poz.226).
 Uwarunkowanie wprowadzenia innowacyjności w planowanej działalności gospodarczej  wynika z objęcia terenu wnioskiem pn. „Przygotowanie terenu pod inwestycje z zakresu produkcji i nowoczesnych usług w Kolnie” z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej działanie 1.3 gospodarka innowacyjna.
b)  o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich  bez zastrzeżeń,
c)  zobowiązanie się do rozpoczęcia zabudowy w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży i zakończenia zabudowy z wprowadzeniem zastosowanej innowacyjności w działalności gospodarczej  w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Za rozpoczęcie  zabudowy uważa się uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a za zakończenie zabudowy uzyskanie decyzji pozwolenie na użytkowanie.
d) zobowiązanie do udokumentowania wprowadzonej innowacyjności w działalności gospodarczej w terminie do trzech miesięcy od uzyskania prawomocnych decyzji pozwolenia na użytkowania.
e) wyrażenie zgody na odkup przez Miasto Kolno nieruchomości za cenę zbycia tych nieruchomości w przypadku niedotrzymania obowiązków, o których mowa w punkcie c) i d). Prawo odkupu Miasto Kolno może zrealizować w ciągu 5 lat od dnia zbycia nieruchomości zgodnie z przepisami od art. 593 do 595 k.c.
f) zobowiązanie w formie oświadczenia, że w przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w podpunkcie c) i d) zobowiązuje się do zapłaty na rzecz miasta Kolno kar umownych w wysokości 2,5 % ceny sprzedaży za każdy miesiąc zwłoki, płatną w terminie 14 dni od wystąpienia należności. Dobrowolnie podda się rygorowi egzekucji do kwoty:
- 114 000 ,- zł   słownie: sto czternaście tysięcy złotych.
 stosownie do przepisu art. 777 §1 pkt 5 Kpc. Miastu Kolno będzie przysługiwało prawo do wystąpienia z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia 2020 r. Miasto Kolno będzie uprawnione do prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikowi o ile dłużnik nie zapłaci wyżej opisanej kary umownej w terminie jej płatności, określonym powyżej. Fakt nie dokonania przez dłużnika zapłaty należności w powyższych terminach potwierdzony zostanie przez Miasto Kolno oświadczeniem przez nie złożonym i dołączonym do wniosku o nadanie temu aktowi (tytułowi egzekucyjnemu) klauzuli wykonalności.  
g) oświadczenie o sytuacji ekonomiczno-finansowej na potrzeby przetargu ( wzór oświadczenia strona internetowa: http://bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl/ )              
4.     Termin i miejsce zgłoszenia uczestnictwa: pisemne zgłoszenia uczestnictwa wraz z dokumentami określonymi w pkt. 3  należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomościprzy ul. Towarowej w Kolnie najpóźniej do:
- dnia 11września  2015 r. godz. 15.00 w Urzędzie Miasta Kolno, pokój nr 113.
5. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu:wywieszona zostanie w Urzędzie Miasta Kolno 18-500 Kolno ul. Wojska Polskiego 20 (tablica ogłoszeń) do dnia  14 września 2015r.
6. Miejsce przeprowadzenia przetargu ustnego: część jawna przetargu odbędzie się w Urzędzie Miasta Kolno, sala konferencyjna 01:
-w dniu 15 września  2015 r.  o godz. 10.00.
7. Termin, miejsce, wysokość oraz forma wniesienia wadium: Wadium z zaznaczeniem nieruchomości której przetarg dotyczy należy wpłacić na konto nr 98 8754 0004 0000 8341 2000 0020  w terminie do dnia 11września 2015 r.
Za termin wpływu wadium przyjmuje się wpływ pieniędzy na w/w konto. Wadium wpłacone przez oferenta, który ustalony zostanie jako nabywca, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.
8. Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które złożą w formie pisemnej oświadczenia określone w niniejszym ogłoszeniu oraz wpłacą w wyznaczonym terminie wymagane wadium.
9. Kryteria wyboru oferty:Najkorzystniejsza oferowana cena nabycia  zgłoszona w
     postępowaniu przetargowym.
10. Wylicytowaną cenę sprzedaży nieruchomości powiększoną o należny  podatek VAT
      należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Kolno 98 8754 0004 0000 8341 2000 0020  przed zawarciem umowy sprzedaży.
11. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako nabywca uchyli się bez usprawiedliwienia od podpisania umowy w formie aktu notarialnego wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Miasta Kolno  i nie będzie podlegało zwrotowi.
12.  Informacje dodatkowe:
•     Wszelkie koszty związane ze spisaniem umowy sprzedaży ponosi nabywca. 
•     Nieruchomości objęte przetargiem stanowią własność Miasta Kolno i nie są obciążone żadnymi prawami i długami wobec osób trzecich, za wyjątkiem praw wynikających z przebiegu przez nieruchomość sieci uzbrojenia terenu,
•     Urząd Miasta Kolno zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu, za cenę równą cenie sprzedaży nieruchomości na rzecz nabywcy, w szczególności w sytuacji, gdy w terminie 18 miesiecy od dnia zwarcia umowy sprzedaży oferent nie uzyska pozwolenia na budowę, W przypadku wykonania przez Sprzedającego praw odkupu nieruchomości, z którejkolwiek z wymienionych powyżej przyczyn, Nabywca nie będzie żądał od Sprzedającego zwrotu poniesionych nakładów.
•     Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie.
•     Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
13.  Uczestnicy przetargu ograniczonego ustnego  winni:

 • legitymować się dowodem osobistym lub innym dokumentem  do stwierdzenia tożsamości uczestnika,
 • w przypadku udziału w przetargu małżonków, których obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, na przetargu winni stawić się oboje małżonkowie lub jedno z małżonków wraz pełnomocnictwem do udziału w przedmiotowym przetargu sporządzonym w formie aktu notarialnego
 • osoby prawne winny przedłożyć pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania firmy.
14.  Zastrzeżenia:
Burmistrz Miasta Kolno może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.
15.Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Kolno p.118, tel. 86 278 94 38  w godzinach pracy Urzędu Miasta Kolno tj. 7 30 -15 30.
16.Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronach internetowych Urzędu Miasta Kolno i BIP adres: www.kolno.biz, adres: http://bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl/ , oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu  Miasta Kolno.
 
 

Burmistrz Miasta Kolno
Andrzej Duda

Burmistrz Miasta Kolno ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Kolno pod zabudowę usługową

Uzasadnienie przetargu ograniczonego.
Do przetargu ograniczonego mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne które  spełnią  następujące warunki:

 • wprowadzą w planowanej działalności gospodarczej na przedmiotowym terenie co najmniej jeden z elementów gospodarki innowacyjnej. 
 • zobowiążą się do rozpoczęcia zabudowy w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży
 • zobowiążą się do zakończenia zabudowy w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 
Przetarg na sprzedaż nieruchomości
 

 1. Lokalizacja: 18-500 Kolno ul. Towarowa
 2. Oznaczenie wg danych z ewidencji gruntów:  nieruchomość niezabudowana, składająca się z działek gruntu o nr 1362/13 o pow. 1789 m2, 1362/15 o pow. 1776 m2, 1362/18 o pow. 1791 m2, 1362/20 o pow.  1799 m2 o łącznej powierzchni 7155 m2. Właścicielem jest Miasto Kolno. Działki posiadają księgi wieczyste nr kw LM1L/00068597/5, LM1L/00038369/9, LM1L/00058025/2 prowadzone w Sądzie Rejonowym w Łomży.
 3. Opis nieruchomości.
W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajduje się: wodociąg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, kanalizacja teletechniczna, linia energetyczna nN i SN. Komunikacja: droga gminna asfaltowa, chodniki dwustronne, ścieżka rowerowa, oświetlenie uliczne.
4.Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania terenu:
-1U - tereny usług ogólnomiejskich.
       5.Cena wywoławcza nieruchomości netto:253 000,- zł słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące złotych. Minimalne postąpienie 2530,- zł
       6.Wadium:wartość wadium 25 300, - zł,  słownie: dwadzieścia pięć tysięcy trzysta złotych
        7. Informacje dodatkowe
         I przetarg  - 9 kwietnia 2015 r.
 
 
Pozostałe uwarunkowania
 

 1. Wszystkie działki objęte przetargiem zlokalizowane są na terenie Parku Inwestycyjnego w Kolnie przy ulicy Towarowej.
 2. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania terenu: zgodnie z uchwałą Rady Miasta Kolno nr IV/21/07 z dnia 20 luty 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego nr 79 poz. 639 z dnia 5.04.2007 roku.
 3. Pisemne oświadczenia: Oferent zobowiązany jest do złożenia pisemnych oświadczeń:
a) o zastosowanej innowacyjności wraz z jej opisem i z  opinią instytucji naukowej lub badawczej o zastosowanej innowacyjności w planowanej działalności gospodarczej z powołaniem się na źródła definicji innowacyjności . Zalecane źródła definicji „innowacyjności” ;
·         Podręcznik Oslo „Zasady  gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji (wydanie trzecie)”. Wspólna publikacja OECD i Eurosatu adres http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/43/46/43464/20081117_OSLO.pdf
·         Publikacja pt. „Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć. – wydana przez PARP w 2008 r.
·         Portal innowacji  adres www.pi.gov.pl
·         Ustawa z dnia 30 maja 2008 r o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (.Dz.U.2014 poz.226).
 Uwarunkowanie wprowadzenia innowacyjności w planowanej działalności gospodarczej  wynika z objęcia terenu wnioskiem pn. „Przygotowanie terenu pod inwestycje z zakresu produkcji i nowoczesnych usług w Kolnie” z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej działanie 1.3 gospodarka innowacyjna.
b)  o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich  bez zastrzeżeń,
c)  zobowiązanie się do rozpoczęcia zabudowy w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży i zakończenia zabudowy z wprowadzeniem zastosowanej innowacyjności w działalności gospodarczej  w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Za rozpoczęcie  zabudowy uważa się uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a za zakończenie zabudowy uzyskanie decyzji pozwolenie na użytkowanie.
d) zobowiązanie do udokumentowania wprowadzonej innowacyjności w działalności gospodarczej w terminie do trzech miesięcy od uzyskania prawomocnych decyzji pozwolenia na użytkowania.
e) wyrażenie zgody na odkup przez Miasto Kolno nieruchomości za cenę zbycia tych nieruchomości w przypadku niedotrzymania obowiązków, o których mowa w punkcie c) i d). Prawo odkupu Miasto Kolno może zrealizować w ciągu 5 lat od dnia zbycia nieruchomości zgodnie z przepisami od art. 593 do 595 k.c.
f) zobowiązanie w formie oświadczenia, że w przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w podpunkcie c) i d) zobowiązuje się do zapłaty na rzecz miasta Kolno kar umownych w wysokości 2,5 % ceny sprzedaży za każdy miesiąc zwłoki, płatnych w terminie 14 dni od wystąpienia należności. Dobrowolnie podda się rygorowi egzekucji do kwoty:
- 100 000 ,- zł   słownie: sto tysięcy złotych
 stosownie do przepisu art. 777 §1 pkt 5 Kpc. Miastu Kolno będzie przysługiwało prawo do wystąpienia z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia 2020 r. Miasto Kolno będzie uprawnione do prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikowi o ile dłużnik nie zapłaci wyżej opisanej kary umownej w terminie jej płatności, określonym powyżej. Fakt nie dokonania przez dłużnika zapłaty należności w powyższych terminach potwierdzony zostanie przez Miasto Kolno oświadczeniem przez nie złożonym i dołączonym do wniosku o nadanie temu aktowi (tytułowi egzekucyjnemu) klauzuli wykonalności.  
g) oświadczenie o sytuacji ekonomiczno-finansowej na potrzeby przetargu ( wzór oświadczenia strona internetowa: http://bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl/ )              
4.     Termin i miejsce zgłoszenia uczestnictwa: pisemne zgłoszenia uczestnictwa wraz z dokumentami określonymi w pkt. 3  należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomościprzy ul. Towarowej w Kolnie najpóźniej do:
- dnia 29 czerwca  2015 r. godz. 15.00 w Urzędzie Miasta Kolno, pokój nr 113.
5. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu:wywieszona zostanie w Urzędzie Miasta Kolno 18-500 Kolno ul. Wojska Polskiego 20 (tablica ogłoszeń) do dnia 30czerwca  2015r.
6. Miejsce przeprowadzenia przetargu ustnego: część jawna przetargu odbędzie się w Urzędzie Miasta Kolno, sala konferencyjna 01:
-w dniu 3lipca 2015 r.  o godz. 10.00.
7. Termin, miejsce, wysokość oraz forma wniesienia wadium: Wadium z zaznaczeniem nieruchomości której przetarg dotyczy należy wpłacić na konto nr 98 8754 0004 0000 8341 2000 0020  w terminie do dnia 29 czerwca  2015 r.
Za termin wpływu wadium przyjmuje się wpływ pieniędzy na w/w konto. Wadium wpłacone przez oferenta, który ustalony zostanie jako nabywca, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.
8. Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które złożą w formie pisemnej oświadczenia określone w niniejszym ogłoszeniu oraz wpłacą w wyznaczonym terminie wymagane wadium.
9. Kryteria wyboru oferty:Najkorzystniejsza oferowana cena nabycia  zgłoszona w
     postępowaniu przetargowym.
10. Wylicytowaną cenę sprzedaży nieruchomości powiększoną o należny  podatek VAT
      należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Kolno 98 8754 0004 0000 8341 2000 0020  przed zawarciem umowy sprzedaży.
11. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako nabywca uchyli się bez usprawiedliwienia od podpisania umowy w formie aktu notarialnego wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Miasta Kolno  i nie będzie podlegało zwrotowi.
12.  Informacje dodatkowe:
•     Wszelkie koszty związane ze spisaniem umowy sprzedaży ponosi nabywca. 
•     Nieruchomości objęte przetargiem stanowią własność Miasta Kolno i nie są obciążone żadnymi prawami i długami wobec osób trzecich, za wyjątkiem praw wynikających z przebiegu przez nieruchomość sieci uzbrojenia terenu,
•     Urząd Miasta Kolno zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu, za cenę równą cenie sprzedaży nieruchomości na rzecz nabywcy, w szczególności w sytuacji, gdy w terminie 18 miesięcy od dnia zwarcia umowy sprzedaży oferent nie uzyska pozwolenia na budowę, W przypadku wykonania przez Sprzedającego praw odkupu nieruchomości, z którejkolwiek z wymienionych powyżej przyczyn, Nabywca nie będzie żądał od Sprzedającego zwrotu poniesionych nakładów.
•     Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie.
•     Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
13.  Uczestnicy przetargu ograniczonego ustnego  winni:

 • legitymować się dowodem osobistym lub innym dokumentem  do stwierdzenia tożsamości uczestnika,
 • w przypadku udziału w przetargu małżonków, których obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, na przetargu winni stawić się oboje małżonkowie lub jedno z małżonków wraz pełnomocnictwem do udziału w przedmiotowym przetargu sporządzonym w formie aktu notarialnego
 • osoby prawne winny przedłożyć pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania firmy.
14.  Zastrzeżenia:
Burmistrz Miasta Kolno może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.
15.Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Kolno p.118, tel. 86 278 94 38  w godzinach pracy Urzędu Miasta Kolno tj. 7 30 -15 30.
16.Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronach internetowych Urzędu Miasta Kolno i BIP adres: www.kolno.biz, adres: http://bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl/ , oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu  Miasta Kolno.

Burmistrz Miasta Kolno Ogłasza III przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Kolno pod zabudowę usługowo przemysłową

Uzasadnienie przetargu ograniczonego.
Do przetargu ograniczonego mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne które  spełnią  następujące warunki:

 • wprowadzą w planowanej działalności gospodarczej na przedmiotowym terenie co najmniej jeden z elementów gospodarki innowacyjnej. 
 • zobowiążą się do rozpoczęcia zabudowy w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży
 • zobowiążą się do zakończenia zabudowy w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 
Postępowanie przetargowe
 
Przetarg na sprzedaż nieruchomości
 

 1. Lokalizacja: 18-500 Kolno ul. Towarowa
 2. Opis nieruchomości i oznaczenie wg danych z ewidencji gruntów:  nieruchomość niezabudowana, właścicielemdziałek gruntu o nr 1361/7 o pow. 168 m2, 1362/7 o pow. 1629 m2, 1361/9 o pow. 117 m2, 1362/9 o pow.  1744 m2,  o łącznej powierzchni  3658 m2 jest Miasto Kolno. Działki posiadają księgi wieczyste nr kw LM1L/00037771/3, LM1L/00038369/9, LM1L/00068597/5 prowadzone w Sądzie Rejonowym w Łomży.
 3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania terenu:
a)     działki nr geod. 1361/7, 1362/7, 1361/9, 1362/9 położone są na terenie miasta Kolno oznaczonym symbolami:
-2P/Ug – przemysł i usługi gospodarcze

 1. Cena wywoławcza nieruchomości netto:78 000,- zł słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych. Minimalne postąpienie  780,- zł
 2. Wadium: wartość wadium 7 800, - zł,  słownie siedem tysięcy osiemset złotych.
 3. Informacje dodatkowe;
I przetarg – 10 października 2014 r.
II przetarg – 3 marca 2015 r.
Przetargi zakończyły się wynikami negatywnymi.
 
 
 
Pozostałe uwarunkowania
 

 1. Wszystkie działki objęte przetargiem zlokalizowane są na terenie Parku Inwestycyjnego w Kolnie przy ulicy Towarowej.
 2. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania terenu: zgodnie z uchwałą Rady Miasta Kolno nr IV/21/07 z dnia 20 luty 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego nr 79 poz. 639 z dnia 5.04.2007 roku.
 3. Pisemne oświadczenia: Oferent zobowiązany jest do złożenia pisemnych oświadczeń:
a) o zastosowanej innowacyjności wraz z jej opisem i z  opinią instytucji naukowej lub badawczej o zastosowanej innowacyjności w planowanej działalności gospodarczej z powołaniem się na źródła definicji innowacyjności . Zalecane źródła definicji „innowacyjności” ;
·         Podręcznik Oslo „Zasady  gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji (wydanie trzecie)”. Wspólna publikacja OECD i Eurosatu adres http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/43/46/43464/20081117_OSLO.pdf
·         Publikacja pt. „Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć. – wydana przez PARP w 2008 r.
·         Portal innowacji  adres www.pi.gov.pl
·         Dz.U.2008 Nr 116 poz.730 z późn. zm.
 Uwarunkowanie wprowadzenia innowacyjności w planowanej działalności gospodarczej  wynika z objęcia terenu wnioskiem pn. „Przygotowanie terenu pod inwestycje z zakresu produkcji i nowoczesnych usług w Kolnie” z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej działanie 1.3 gospodarka innowacyjna.
b)  o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich  bez zastrzeżeń,
c)  zobowiązanie się do rozpoczęcia zabudowy w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży i zakończenia zabudowy z wprowadzeniem zastosowanej innowacyjności w działalności gospodarczej  w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Za rozpoczęcie  zabudowy uważa się uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a za zakończenie zabudowy uzyskanie decyzji pozwolenie na użytkowanie.
d) zobowiązanie do udokumentowania wprowadzonej innowacyjności w działalności gospodarczej w terminie do trzech miesięcy od uzyskania prawomocnych decyzji pozwolenia na użytkowania.
e) wyrażenie zgody na odkup przez Miasto Kolno nieruchomości za cenę zbycia tych nieruchomości w przypadku niedotrzymania obowiązków, o których mowa w punkcie c) i d). Prawo odkupu Miasto Kolno może zrealizować w ciągu 5 lat od dnia zbycia nieruchomości zgodnie z przepisami od art. 593 do 595 k.c.
f) zobowiązanie w formie oświadczenia, że w przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w podpunkcie c) i d) zobowiązuje się do zapłaty na rzecz miasta Kolno kar umownych w wysokości 2,5% ceny sprzedaży za każdy miesiąc zwłoki, płatną w terminie 14 dni od wystąpienia należności. Dobrowolnie podda się rygorowi egzekucji do kwoty:
- 60 000- zł   słownie;  sześćdziesiąt tysięcy złotych.
-  stosownie do przepisu art. 777 §1 pkt 5 Kpc. Miastu Kolno będzie przysługiwało prawo do wystąpienia z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia 2019 r. Miasto Kolno będzie uprawnione do prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikowi o ile dłużnik nie zapłaci wyżej opisanej kary umownej w terminie jej płatności, określonym powyżej. Fakt nie dokonania przez dłużnika zapłaty należności w powyższych terminach potwierdzony zostanie przez Miasto Kolno oświadczeniem przez nie złożonym i dołączonym do wniosku o nadanie temu aktowi (tytułowi egzekucyjnemu) klauzuli wykonalności.  
4.     Termin i miejsce zgłoszenia uczestnictwa: pisemne zgłoszenia uczestnictwa wraz z dokumentami określonymi w pkt. 3  należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomościnr …” , najpóźniej do:
- dnia 22 maja 2015r. godz. 15.00 w Urzędzie Miasta Kolno.
5. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu wraz z terminem: dnia 25 maja 2015 r.wywieszona zostanie w Urzędzie Miasta Kolno 18-500 Kolno ul. Wojska Polskiego 20 (tablica ogłoszeń)
6. Miejsce przeprowadzenia przetargu ustnego: część jawna przetargu odbędzie się w Urzędzie Miasta Kolno, sala konferencyjna 01:
-w dniu 28 maja 2015 r. przetarg na nieruchomość o godz. 10.00.
7. Termin, miejsce, wysokość oraz forma wniesienia wadium: Wadium z zaznaczeniem numeru przetargu należy wpłacić na konto nr 98 8754 0004 0000 8341 2000 0020  w terminie do dnia .
-22 maja 2015r.  
Za termin wpływu wadium przyjmuje się wpływ pieniędzy na w/w konto. Wadium wpłacone przez oferenta, który ustalony zostanie jako nabywca, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.
8. Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które złożą w formie pisemnej oświadczenia określone w niniejszym ogłoszeniu oraz wpłacą w wyznaczonym terminie wymagane wadium.
9. Kryteria wyboru oferty:Najkorzystniejsza oferowana cena nabycia  zgłoszona w
     postępowaniu przetargowym.
10. Wylicytowaną cenę sprzedaży nieruchomości powiększoną o należny  podatek VAT
      należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Kolno 98 8754 0004 0000 8341 2000 0020  przed zawarciem umowy sprzedaży.
11. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako nabywca uchyli się bez usprawiedliwienia od podpisania umowy w formie aktu notarialnego wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Miasta Kolno  i nie będzie podlegało zwrotowi.
12.  Informacje dodatkowe:
•     Wszelkie koszty związane ze spisaniem umowy sprzedaży ponosi nabywca. 
•     Nieruchomości objęte przetargiem stanowią własność Miasta Kolno i nie są obciążone żadnymi prawami i długami wobec osób trzecich, za wyjątkiem praw wynikających z przebiegu przez nieruchomość sieci uzbrojenia terenu,
•     Urząd Miasta Kolno zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu, za cenę równą cenie sprzedaży nieruchomości na rzecz nabywcy, w szczególności w sytuacji, gdy w terminie 2 lat od dnia zwarcia umowy sprzedaży oferent nie uzyska pozwolenia na budowę, W przypadku wykonania przez Sprzedającego praw odkupu nieruchomości, z którejkolwiek z wymienionych powyżej przyczyn, Nabywca nie będzie żądał od Sprzedającego zwrotu poniesionych nakładów.
•     Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie.
•     Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
13.  Uczestnicy przetargu ograniczonego ustnego  winni:

 • legitymować się dowodem osobistym lub innym dokumentem  do stwierdzenia tożsamości uczestnika,
 • w przypadku udziału w przetargu małżonków, których obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, na przetargu winni stawić się oboje małżonkowie lub jedno z małżonków wraz pełnomocnictwem do udziału w przedmiotowym przetargu sporządzonym w formie aktu notarialnego
14.  Zastrzeżenia:
Burmistrz Miasta Kolno może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.
15.Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rozwoju  Gospodarczego Urzędu Miasta Kolno p. 118, tel. 86 278 9438 w godzinach pracy Urzędu Miasta Kolno tj. 7 30 - 15 30.
16.Ogłoszenie zostało zamieszczone na   stronie internetowych Urzędu Miasta Kolno i BIP adres: www.kolno.biz adres: www.bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kolno.
 

Burmistrz Miasta Kolno ogłasza

Burmistrz Miasta Kolno
Ogłasza  pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Kolno pod zabudowę usługową

 
Uzasadnienie przetargu ograniczonego.
Do przetargu ograniczonego mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne które  spełnią  następujące warunki:

 • wprowadzą w planowanej działalności gospodarczej na przedmiotowym terenie co najmniej jeden z elementów gospodarki innowacyjnej. 
 • zobowiążą się do rozpoczęcia zabudowy w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży
 • zobowiążą się do zakończenia zabudowy w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 
Przetarg na sprzedaż nieruchomości
 

 1. Lokalizacja: 18-500 Kolno ul. Towarowa
 2. Oznaczenie wg danych z ewidencji gruntów:  nieruchomość niezabudowana, składająca się z działek gruntu o nr 1362/13 o pow. 1789 m2, 1362/15 o pow. 1776 m2, 1362/18o pow. 1791 m2, 1362/20 o pow.  1799 m2 o łącznej powierzchni 7155 m2. Właścicielem jest Miasto Kolno. Działki posiadają księgi wieczyste nr kw LM1L/00068597/5, LM1L/00038369/9, LM1L/00058025/2 prowadzone w Sądzie Rejonowym w Łomży.
 3. Opis nieruchomości.
W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajduje się: wodociąg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, kanalizacja teletechniczna, linia energetyczna nN i SN. Komunikacja: droga gminna asfaltowa, chodniki dwustronne, ścieżka rowerowa, oświetlenie uliczne.
4.Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania terenu:
-1U - tereny usług ogólnomiejskich.
       5.Cena wywoławcza nieruchomości netto:316 000,- zł słownie: trzysta szesnaście tysięcy złotych. Minimalne postąpienie 3160,- zł
       6.Wadium:wartość wadium 31 600, - zł,  słownie trzydzieści jeden tysięcy sześćset złotych

Szczegoly w zalaczniku ponizej:

Burmistrz Miasta Kolno Ogłasza trzeci przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Kolno pod zabudowę przemysłowo usługową

 Burmistrz Miasta Kolno
Ogłasza  trzeci przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Kolno pod zabudowę  przemysłowo usługową

Trzeci przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości

 Burmistrz Miasta Kolno
Ogłasza  trzeci przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Kolno pod zabudowę  przemysłowo usługową

Urząd Miasta Kolno
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 KOLNO
t: 86 278 21 33        f: 86 278 31 00

webdesign: trewebs.com || Drupal 6 CMS & SEO: JAVI.PL

Powierzchnie działek zawierają się w przedziale: <0.0426 - 1.2041> do oddzielenia części dziesiętnej należy wpisać kropkę.

Wywiad z Zastępcą Burmistrza miasta na temat projektu

Pobierz wywiad z Zastępcą Burmistrza miasta Grzegorzem Jakuciem lub odsłuchaj on-line:

It look's like you don't have Adobe Flash Player installed. Get it now.

Prawne warunki nabycia i wydzierżawienia nieruchomości

Ujęte w ofercie tereny inwestycyjne są przez miasto sprzedawane lub dzierżawione. W przypadku obcokrajowców chcących wejść w posiadanie nieruchomości wymagane jest zezwolenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Sprzedaż/dzierżawa gruntów odbywa się w drodze przetargu, którego procedury przedstawiają się następująco:
- wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości przez Radę Miasta
- umieszczenie informacji o nieruchomości w wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub dzierżawy
- ogłoszenie przetargu
- podpisanie umowy kupna-sprzedaży lub dzierżawy.
 


Koszty i opłaty związane z zakupem

Cena wywoławcza nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustalana jest na podstawie wyceny rzeczoznawcy. Elementem decydującym o cenie wywoławczej jest wartość nieruchomości, którą między innymi wyznacza położenie i stopień uzbrojenia terenu oraz przeznaczenie gruntów w planach zagospodarowania przestrzennego.

 

Urząd Miasta Kolno

ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 KOLNO
t: 86 278 21 33
f: 86 278 31 00
www.umkolno.pl
 

Instytucja Pośrednicząca

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
t: 22 432 80 80
www.parp.gov.pl
 

Instytucja Zarządzająca

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
t: 22 536 73 73
www.mrr.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl