FIRMY W PIK

......................................

Odnośnikilogo RPW

Kolno otwarte na nowe inwestycje

 

logo UM Kolno

Urząd Miasta
     Kolno

logo PARP
logo MRR
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI
W DRODZE ROKOWAŃ PO DRUGIM PRZETARGU

Burmistrz Miasta Kolno ogłasza:

 
Sprzedaż nieruchomości w drodze rokowań po drugim przetargu ograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym. Nieruchomość stanowi własność Miasta Kolno.


1.Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości, powierzchnia oraz księgi wieczyste:
Nieruchomość niezabudowana składająca się z działek:
- działka nr geod. 1350/2 o pow. 11173 m 2, LM1L/00063678/2,
- działka nr geod. 1351/4 o pow. 7907 m 2, LM1L/00005405/4,
- działka nr geod. 1352/4 o pow. 8016 m 2, LM1L/00005405/4,
- działka nr geod. 1353/4 o pow. 5368 m 2, LM1L/00047814/0,
- działka nr geod. 1354/6 o pow. 4138 m 2, LM1L/00042669/3,
- działka nr geod. 1356/7 o pow. 633 m 2, LM1L/00058029/0,
2. Łączna powierzchnia nieruchomości: 37235 m2, z przeznaczeniem pod przemysł i usługi gospodarcze.
3. Opis nieruchomości.
W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajduje się: wodociąg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, kanalizacja teletechniczna, linia energetyczna nN i SN. Komunikacja: droga gminna asfaltowa, chodniki dwustronne, ścieżka rowerowa, oświetlenie uliczne.
Nieruchomość nie jest obciążona i jest wolna od zobowiązań.
4. Położenie nieruchomość.
18-500 Kolno, ul. Towarowa, pow. kolneński, woj. podlaskie.
5. Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego.
- 6 P/Ug – przemysł i usługi gospodarcze,
6. Sposób zagospodarowania – budowa budynku produkcyjno - usługowego z zapleczem.
7. Termin zagospodarowania nieruchomości.
Termin rozpoczęcia budowy nie dłuższy niż 18 miesięcy liczony od daty nabycia nieruchomości do daty uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę.
Termin zakończenia budowy nie dłuższy niż 42 miesiące liczone od daty nabycia nieruchomości do daty uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie.
8. Cena wywoławcza netto nieruchomości: 410 000 zł (słownie: czterysta dziesięć tysięcy złotych).
Zaliczka w kwocie: 41 000 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy złotych) pobrana tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.
Zaliczkę należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Kolno BS Kolno 98 8754 0004 0000 8341 2000 0020, najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2015 r. (w tytule wpłaty należy wpisać dane uczestnika rokowań).
Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Kolno.
Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obcymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczęta w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia zaliczki w wyznaczonym w ogłoszeniu o rokowaniach terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w rokowaniach, przedstawia oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obcymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wartości wysokości zaliczki ustalonej w razie uchylenia się od zawarcia umowy.
Do zaoferowanej przez uczestnika rokowań ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży.
W/w nieruchomości nie zostały sprzedane w przetargach w dniach:
I przetarg – 16.06.2014 roku,
II przetarg – 02.12. 2014 roku,
Termin i miejsce rokowań:
Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 24 kwietnia 2015 r. o godz. 11 00 w siedzibie Urzędu Miasta w Kolnie, 18 – 500 Kolno przy ul. Wojska Polskiego 20, woj. podlaskie
w sali nr 1.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROKOWAŃ – MOŻLIWOŚĆ, TERMIN,
MIEJSCE SKŁADANIA PISEMNYCH ZGŁOSZEŃ UDZIAŁU W ROKOWANIACH

1. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zaklejonych kopertach w sekretariacie Urzędu Miasta Kolno przy ul. Wojska Polskiego 20 (pok. 113),
do dnia 20 kwietnia 2015 r. do godz. 1530. (Wzór zgłoszenia - załącznik Nr 1).
2. Koperty powinny być zamknięte i opisane w następujący sposób:
„Rokowania na sprzedaż nieruchomości nr 1350/2, 1351/4, 1352/4, 1353/4, 1354/6, 1356/7.”
3. Złożenie oświadczenia, że w planowanej działalności zostanie zastosowana innowacyjność poparta opinią instytucji naukowej / badawczej oraz zobowiązanie się do udokumentowania wprowadzonej innowacyjności w działalności gospodarczej w terminie do trzech miesięcy od uzyskania prawomocnych decyzji pozwolenia na użytkowanie.
4.Złożenie oświadczenia, że nabywca wyraża zgodę na odkup przez Miasto Kolno nieruchomości za cenę i na warunkach określonych w protokole rokowań w przypadku niedotrzymania obowiązków, wynikających z ustaleń rokowań. Prawo odkupu Miasto Kolno może zrealizować w ciągu 5 lat od dnia zbycia nieruchomości zgodnie
z przepisami od art.593 do 595 k.c.
5.Złożenie oświadczenia, że w przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów czy ustaleń wynikających ze złożonego zgłoszenia oraz rokowań nabywca zobowiązuję się do zapłaty na rzecz miasta Kolno kar umownych wynikających z protokołu rokowań w wysokości nie większej niż 10 % ceny sprzedaży nieruchomości, za każdy miesiąc zwłoki, płatnej w terminie 14 dni od wystąpienia należności. Oświadczenie, że nabywca dobrowolnie poda się rygorowi egzekucji do kwoty wynikającej z protokołu rokowań.
Wysokość ewentualnych kar umownych oraz szczegółowe zapisy zostaną ustalone podczas rokowań i zawarte w protokole rokowań.
6. Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości.
7. Termin zagospodarowania nieruchomości.

  • rozpoczęcia budowy nie później niż 18 miesięcy liczony od daty nabycia nieruchomości do daty uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę.
  • zakończenia budowy nie później niż 42 miesiące liczone od daty nabycia nieruchomości do daty uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie.
8. Ilość zatrudnionych osób - nie mniej niż 50 osób.
9. Powierzchnia zabudowy zakładu - nie mniejsza niż 0,7 ha.
10. Warunkiem udziału w rokowaniach jest wniesienie zaliczki oraz okazania Komisji:
-  w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości,
-  w przypadku sposób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wpisu Rejestru Sadowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów osobistych osób reprezentujących podmiot.
Aktualność wpisu powinna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą rokowań.
11. Uczestnicy biorą udział w rokowaniach osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w rokowaniach osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.
12. Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika rokowań, który został ustalony nabywcą nieruchomości, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
13. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostaje niezwłocznie zwrócona po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań w sposób wskazany przez uczestnika rokowań.
14. Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia rokowań zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
15. Jeżeli osoba, która w wyniku przeprowadzenia rokowań została ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
16. Przed przystąpieniem do rokowań należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości.
17. Koszty zawarcia umowy notarialnej i opłat sądowych ponosi nabywca nieruchomości.
18. Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
19. Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Kolno pok. 14, tel. 86 278 94 54 lub pok. 118 tel. 86 278 94 38 w godzinach pracy Urzędu Miasta Kolno tj. 730 – 1530 do dnia 20 kwietnia 2015 roku.Ogłoszenie o rokowaniach zostało zamieszczone na stronach internetowych Urzędu Miasta Kolno i BIP adres:www.bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl, adres: www.um.kolno.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kolno.

Załączniki:
1.Wzór zgłoszenia i Wzór oświadczenia
ZałącznikWielkość
zalacznik_nr_1.pdf435.72 KB

Urząd Miasta Kolno
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 KOLNO
t: 86 278 21 33        f: 86 278 31 00

webdesign: trewebs.com || Drupal 6 CMS & SEO: JAVI.PL