It look's like you don't have Adobe Flash Player installed. Get it now.

Zaproszenie Burmistrza

Jestem przekonany, że kto zapozna się z ofertą inwestycyjną miasta Kolno oraz pozna jego walory, zapragnie zainwestować tu swój kapitał.

Kolno to miasto dużych możliwości inwestycyjnych i wielkiego potencjału ludzkiego. Rozwinąć tu mogą skrzydła inwestorzy zarówno małej jak i dużej przedsiębiorczości. Wielkie możliwości inwestycyjne miasto otwiera przed przedsiębiorcami świadczącymi innowacyjne usługi lub wykorzystujące do swojej produkcji innowacyjne technologie. Kolno jest otwarte dla każdego, kto wykazuje się inicjatywą, inwencją i własnym pomysłem. 

Mam nadzieję, że atrakcyjna lokalizacja terenu, pełna dostępność infrastruktury technicznej, dogodne warunki przyrodnicze sprzyjające rekreacji i turystyce, dostępność siły roboczej i przychylność mieszkańców naszego miasta do nowych inwestycji zachęcą inwestorów do realizacji swoich zamierzeń na tym terenie.

Zapraszam do Kolna.

Burmistrz Miasta Kolno
Andrzej Duda

Kolno odległości

FIRMY W PIK

......................................

Odnośnikilogo RPW

Kolno otwarte na nowe inwestycje

 

logo UM Kolno

Urząd Miasta
     Kolno

logo PARP
logo MRR
Tereny inwestycyjne – podsumowanie 2009 r.

Rok 2009 był rokiem przełomowym dla projektu pn. „Przygotowanie terenów pod inwestycje z zakresu produkcji i nowoczesnych usług w Kolnie” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Po długich rozmowach z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwem Rozwoju Regionalnego w czerwcu została podpisana umowa o dofinansowanie projektu.

Zamknięcie placu budowy na okres zimowy

 


W dniu dzisiejszym odbył się ostatni odbiór częściowy robót zaplanowany na rok 2009.
W sumie od początku robót wykonano:
- ok. 95 % kanalizacji sanitarnej
- ok. 90 % kanalizacji deszczowej
- ok. 50 % przebudowy linii elektroenergetycznych
- ok. 30 % wodociągu rozdzielczego.
 
Całość robót za rok 2009 została oszacowana na wartość 2,3 mln zł.
 

„Pierwsza łopata” wkopana

  W dniu 19.10.2009 r. ruszyły prace nad uzbrojeniem terenów pod inwestycje na nowej ulicy 7KD-L od strony ul. Kolejowej. Wykonawca Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” zobowiązało się iż w 2009 roku wykona zakres prac obejmujący wykonanie w całości kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz wodociągu rozdzielczego.

Konkurs PRZYMIERZ SIĘ rozstrzygnięty


Ministerstwo Rozwoju regionalnego aktywnie wspiera promocję „Polski Wschodniej”. Pierwszym krokiem było zorganizowanie w dniach  28 września – 16 października 2009 r. konkursu internetowego PRZYMIERZ SIĘ.

Podpisanie umowy na wykonanie uzbrojenia terenów inwestycyjnych

W dniu 14.09.2009 r. pomiędzy Burmistrzem Miasta Andrzejem Dudą a Ryszardem Zieja właścicielem Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „ZIEJA” została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych polegających na przygotowaniu terenów pod inwestycje.

Władze Kolna z wizytą w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

W województwie podlaskim tylko miasto Kolno Zambrów zdobyły pieniądze na stworzenie terenów inwestycyjnych. W naszym regionie brak jest doświadczeń z zakresu pozyskiwania inwestorów.

Montaż tablic informacyjnych

Dziś zamontowane zostały tablice informacyjne na „wjazdach” projektowanych ulic. Tablice te zgodnie z wymogami Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 zawierają podstawowe informacje dotyczące nazwy projektu, szacunkowej wartości inwestycji i jej terminu realizacji.
Tablice zostały zamontowane w następujących miejscach:

skrzyżowanie ulic: Wojska Polskiego i 7 KD-L (obok dawnego zakładu  Bison-Bial)
skrzyżowanie ulic: Kolejowa i 7 KD-L (obok zakładu produkującego akwaria)
skrzyżowanie  ulic: Kolejowa i 9 KD-D (obok Agrocentrum)

Zdjęcia tablic w Galerii.

Tereny inwestycyjne – raport

W siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 22 czerwca 2009 r. pomiędzy Burmistrzem Miasta Andrzejem Dudą a Dariuszem Szewczykiem Zastępcą Prezesa PARP-u, została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn „Przygotowanie terenów pod inwestycje z zakresu produkcji i nowoczesnych usług w Kolnie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Umowa na uzbrojenie terenów inwestycyjnych podpisana

W siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 22 czerwca pomiędzy Burmistrzem Miasta Andrzejem Dudą a Dariuszem Szewczykiem Zastępcą Prezesa PARP-u, została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn „Przygotowanie terenów pod inwestycje z zakresu produkcji i nowoczesnych usług w Kolnie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Urząd Miasta Kolno
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 KOLNO
t: 86 278 21 33        f: 86 278 31 00

webdesign: trewebs.com || Drupal 6 CMS & SEO: JAVI.PL

Powierzchnie działek zawierają się w przedziale: <0.0426 - 1.2041> do oddzielenia części dziesiętnej należy wpisać kropkę.

Wywiad z Zastępcą Burmistrza miasta na temat projektu

Pobierz wywiad z Zastępcą Burmistrza miasta Grzegorzem Jakuciem lub odsłuchaj on-line:

It look's like you don't have Adobe Flash Player installed. Get it now.

Prawne warunki nabycia i wydzierżawienia nieruchomości

Ujęte w ofercie tereny inwestycyjne są przez miasto sprzedawane lub dzierżawione. W przypadku obcokrajowców chcących wejść w posiadanie nieruchomości wymagane jest zezwolenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Sprzedaż/dzierżawa gruntów odbywa się w drodze przetargu, którego procedury przedstawiają się następująco:
- wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości przez Radę Miasta
- umieszczenie informacji o nieruchomości w wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub dzierżawy
- ogłoszenie przetargu
- podpisanie umowy kupna-sprzedaży lub dzierżawy.
 


Koszty i opłaty związane z zakupem

Cena wywoławcza nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustalana jest na podstawie wyceny rzeczoznawcy. Elementem decydującym o cenie wywoławczej jest wartość nieruchomości, którą między innymi wyznacza położenie i stopień uzbrojenia terenu oraz przeznaczenie gruntów w planach zagospodarowania przestrzennego.

 

Urząd Miasta Kolno

ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 KOLNO
t: 86 278 21 33
f: 86 278 31 00
www.umkolno.pl
 

Instytucja Pośrednicząca

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
t: 22 432 80 80
www.parp.gov.pl
 

Instytucja Zarządzająca

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
t: 22 536 73 73
www.mrr.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl